پروژه بازسازی خانه BRAMLEY

آخرین خبرها

برملی هاوس در سال آینده 1.5 میلیون پوند سرمایه گذاری در این بخش دریافت خواهد کرد. برنامه ریزی ها در حال حاضر تهیه شده است که قسمت های این بلوک به چه کارهایی نیاز دارند و چه کاری انجام نمی شود.

در ماه فوریه یک رویداد کاخ باز برگزار شد تا به مردم این استاندارد را نشان دهد که ساکنان می توانند انتظار داشته باشند که هرگونه ملک خالی از به بهسازی آنها بازسازی شود.

ما همچنین با کارمندان کارگاهی برگزار کرده ایم تا اولویت های آنها برای سرمایه گذاری مشخص شود. خلاصه ای از این جلسه را می توانید در گزارش زیر مشاهده کنید