خانه خود را مبادله کنید

مبادله خانه

مستاجرین حق دارند اجاره ای را به مستاجر دیگری واگذار کنند که معمولاً به عنوان "حق مبادله" یا "مبادله متقابل" شناخته می شود.

می توانید با استفاده از وب سایت HomeSwapper مستاجر دیگری برای مبادله پیدا کنید.

هنگامی که شخصی را برای مبادله پیدا کردید، در تماس باشید زیرا یک فرم درخواست برای تکمیل وجود دارد.

لطفاً به خاطر داشته باشید که در صورت اجاره اولیه نمی توانید مبادله کنید!
وب سایت HomeSwapper