مبادله خانه خود را

Swapper Home

Swapper Home

مستاجر حق دارد اجاره نامه را به مستاجر دیگری که معمولاً با عنوان "حق مبادله" یا "مبادله متقابل" شما شناخته می شود ، اختصاص دهد.

با استفاده از وب سایت HomeSwapper می توانید مستاجر دیگری برای تعویض پیدا کنید.

هنگامی که شما پیدا کردید کسی که با او تماس برقرار کند ، زیرا فرم درخواست برای تکمیل وجود دارد.

لطفاً در ذهن داشته باشید که اگر در اجاره مقدماتی هستید نمی توانید مبادله کنید!