ایجاد یک پرداخت

هزینه اجاره یا خدمات خود را بصورت آنلاین پرداخت کنید
ایجاد یک پرداخت

</bold> بدهی مستقیم </bold>

کارآمدترین روش برای پرداخت هزینه اجاره یا خدمات شما توسط Direct Debit است.

پرداخت بدهی مستقیم باعث می شود هزینه اجاره یا خدمات شما به طور خودکار از حساب بانکی شما پرداخت شود.

ما می توانیم در روزهای هفتم ، پانزدهم ، بیست و یکم و بیست و هشتم ماه واریزی را جمع آوری کنیم.

برای تنظیم بارگیری مستقیم بدهی (از طریق رایانه) ، دستور زیر را تکمیل و امضا کنید.

در صورت بروز مشکلات مالی با شماره 0207 361 2577 تماس بگیرید و خط پرداخت 24 ساعته 0203 974 4670 است

فرم بدهی مستقیم

نامه صندوق پرداخت اجاره بهای اضطراری