ارقام مربوط به آوریل 2022
حال ما چطور است؟
برخی از معیارهای کلیدی در مورد نحوه عملکرد تیم محله غرب لنکستر
ایکس
رضایت از خدمات مشتری - اشلی
87%
رضایت مشتری را تعمیر می کند
90%
بازسازی رضایت مشتری
5.5 روز
میانگین زمان تکمیل تعمیر
2.4 میلیون پوند
درآمد ایجاد شده برای لنکستر وست و شمال کنزینگتون
38%
خانه ها بازسازی شده است
xx69x
خانوارها در نتیجه طرح اجاره محلی نقل مکان کرده اند