برای برنامه LETTINGS LOCAL درخواست کنید

ممکن است واجد شرایط باشید که به یک خانه قرن بیست و یکم در املاک بروید

</bold> برنامه LETTINGS محلی </bold>

این طرح به منظور کاهش ازدحام جمعیت و فراهم آوردن مسکن مناسب تر برای ساکنین املاک طراحی شده است.

برای واجد شرایط بودن ، شما باید در زمان تراژدی گرنفل در Lancaster West Estate یا در خانه Bramley زندگی می کردید.

ما در حال مرمت همه خانه ها برای برنامه اجاره نامه محلی به یک استاندارد استاندارد برای قرن 21 هستیم.

ما برای نشان دادن این استاندارد ، برای برگزاری این مراسم برنامه های Open House را برگزار می کنیم. به صفحه رویدادهای ما برای این خانه های باز توجه کنید.

</bold> کاربرد </bold>