استراتژی همسایگی

درباره برنامه های ما برای سه سال آینده اطلاعات کسب کنید

چشم انداز و ارزش ها

در طراحی مشترک استراتژی محله خود، مستقیماً با بیش از 100 نفر از ساکنان صحبت کردیم که به ما گفتند که تیم محله غرب لنکستر چه می‌خواهند انجام دهد، و چگونه می‌خواهند ما این کار را انجام دهیم. ساکنان به ما گفتند که در سه سال آینده کار ما باید بر سه موضوع متمرکز شود:

  • گوش کنید و عمل کنید و خدمات عالی به مشتریان ارائه دهید
  • هر خانه را تعمیر و نوسازی کنید
  • ایجاد فرصت برای کل جامعه
اطلاعات بیشتر