پروژه بازسازی خانه براملی

Bramley House scope of works

These dates are subject to change as the works progress. 


براملی هاوس 1.5 میلیون پوند سرمایه گذاری در این بلوک در سال آینده دریافت خواهد کرد. در حال حاضر برنامه‌هایی در مورد اینکه چه بخش‌هایی از بلوک نیاز به کار دارد و چه مواردی نیاز ندارد، در حال طراحی است.

یک رویداد Open House در ماه فوریه برگزار شد تا استانداردهایی را به مردم نشان دهد که ساکنان می توانند انتظار داشته باشند که هر ملک خالی بر اساس آن بازسازی شود.

ما همچنین یک کارگاه آموزشی با ساکنان برگزار کرده ایم تا مشخص کنیم اولویت های آنها برای سرمایه گذاری چیست. خلاصه ای از این نشست را در گزارش زیر مشاهده می کنید

Bramley House refurbishment funding

LWNT are happy to announce more funding for Bramley house!

جلسه نوسازی خانه براملی 07/06/21