گزارش های طراحی مشترک

گزارش های کارگاه اولویت بندی و طراحی مشترک

کارگاه اولویت بندی Verity Close (26/09/19)

در اوایل سال 2018، تیم محله غرب لنکستر هزینه های بهبود ملکی را که ساکنان می خواستند تحویل دهند، تعیین کردند.

ما می‌خواستیم ساکنان را به استفاده از این هزینه‌ها – همراه با یک بودجه تأیید شده – برای اولویت‌بندی بهبودهایی که می‌خواستند در بلوک‌های مربوطه خود جلب کنیم.

ما رویکردی را با Verity Close به صورت آزمایشی اجرا کردیم، یک نسخه تصفیه شده آن را در سراسر دارایی عرضه خواهیم کرد.
گزارش کارگاه