سرگرمی خانوادگی Change4Life

ما برای روزی به نام Change4Life هیجان‌زده هستیم که توسط Family Action ارائه شده است.

اکنون رزرو کنید تا به ما اطلاع دهید که قصد دارید همراه باشید و ما می توانیم برای شماره ها آماده شویم. ناهار گنجانده شده است!

اگر قصد دارید پایین بیایید، یا در روز حضور پیدا کنید (اول می‌آیند، اولین بار، با Hibo تماس بگیرید)
ایمیل: hibo.yussuf@rbkc.gov.uk تلفن همراه: 07817095249
اکنون ثبت کن