ژانویه 2021

دستور کار جلسه هیئت برنامه | ژانویه 2021

پیوست ب - به روز رسانی برنامه و تدارکات | ژانویه 2021

پیوست ج - برنامه کلی | ژانویه 2021

ضمیمه F - ردیاب مالی بازسازی | ژانویه 2021

پیوست ز - خلاصه ثبت ریسک | ژانویه 2021

پیوست I2 - ردیاب نوسازی و کربن زدایی املاک | ژانویه 2021