مشارکت مستاجر

سوالات شما پاسخ داده شد

شورا واقعاً برای چه چیزی می تواند از دارندگان اجاره نامه هزینه کند؟

کدام بخش از ساختمان ها "قسمت مشترک" هستند؟

چگونه می توان با اجاره داران در مورد چگونگی مشخص شدن کارهای پیشنهادی آینده مشورت کرد؟

مشاوره بخش 20 چگونه کار می کند؟

چه زمانی می دانیم که چه چیزی به طور بالقوه شارژ می شود و چه چیزی شارژ نمی شود؟

شورا چگونه هزینه‌های بازسازی کلی را محاسبه می‌کند و چگونه این هزینه‌ها به عنوان هزینه برای دارندگان اجاره تقسیم می‌شود؟

برای مشاوره مستقل با چه کسی می توانم تماس بگیرم؟

آیا اجاره نشینان بابت سهم خود در بازسازی ملک تخفیف دریافت خواهند کرد؟

آیا شورا برای تامین هزینه های شارژ کمکی ارائه می کند؟

وام شورا

شارژ داوطلبانه

گزینه های پرداخت مستاجر