مرکز انرژی های تجدیدپذیر

یک مرکز انرژی‌های تجدیدپذیر واقع در لنکستر غرب، گرمایش تجدیدپذیر و آب گرم را برای املاک تامین می‌کند.

مرکز انرژی با استفاده از پمپ حرارتی منبع هوا گرما تولید می کند. پمپ حرارتی با استفاده از برق گرما را از هوا می گیرد، گرما آب را گرم می کند که از طریق لوله های زیرزمینی به هر خانه پمپ می شود.

شورای کنزینگتون و چلسی مالک شرکت انرژی خواهد بود که شبکه حرارت و مرکز انرژی را اداره می کند. شرکت انرژی توسط هیئت مدیره ای اداره خواهد شد که شامل دو مشتری محلی شبکه حرارتی آینده خواهد بود. نقش ساکنین نمایندگی مشتریان شبکه حرارت است.

ما در سال 2022 مرکز انرژی را با ساکنان طراحی خواهیم کرد.