می 2019

دستور کار: دقیقه و اقدامات ، مانیتور امور مالی برنامه نوسازی ، برنامه اجاره محلات محلی ، به روزرسانی اجاره دهنده و توسعه جامعه.

جلسه هیئت برنامه

دستور کار: دقایق و اقدامات، نظارت بر امور مالی برنامه نوسازی، طرح اجاره محلی، به روز رسانی اجاره داران و توسعه جامعه.

جلسه هیئت مدیره برنامه

21/05/19