بسته اعضای هیئت مدیره NDHN

ما به دنبال دو متخصص مستقل برای پیوستن به هیئت مدیره Notting Dale Heat هستیم

به ارائه یک شبکه حرارتی تجدیدپذیر کمک کنید - و بازیابی سبز را در قلب بازیابی گرنفل قرار دهید.

Notting Dale Heat یک چشم‌انداز هیجان‌انگیز برای «قراردادن مشتریان در اولویت» دارد، تولید گرمایش تمیز، سبز و آب گرم برای جامعه محلی.

شما با اعضای شورا و اعضای هیئت مدیره مقیم کار خواهید کرد و جهت استراتژیک ما را شکل خواهید داد.

با هدف تامین گرمایش و آب گرم برای بیش از 800 خانه اجتماعی از سال 2024، شما عملکرد را به دقت بررسی خواهید کرد و مطمئن خواهید شد که چشم انداز خود را ارائه می دهیم.
اکنون درخواست دهید