استراتژی نزدیکی

درباره برنامه های ما برای سه سال آینده اطلاعات کسب کنید

</bold> چشم انداز و ارزش ها </bold>

در طراحی استراتژی همسایگی ، ما مستقیماً با بیش از 100 نفر از ساکنین فرد صحبت کردیم که به ما گفتند که تیم محله لنکستر وست محله چه کاری انجام می دهد ، و چگونه آنها می خواهند این کار را انجام دهیم.

ساکنان به ما گفتند که طی سه سال آینده کار ما باید روی سه موضوع معطوف شود:

  • گوش دادن و عمل کردن و ارائه خدمات عالی مشتری
  • هر خانه را تعمیر و نوسازی کنید  
  • فرصت هایی را برای کل جامعه ایجاد کنید
اطلاعات بیشتر در اینجا