TANANCY خود را پایان دهید

فرم زیر را تکمیل کنید

TANANCY خود را پایان دهید

اگر می خواهید اجاره نامه خود را تمام کنید ، باید: به 4 هفته توجه کنید قبل از ترک پول به شما بدهکار باشید و قبل از ترک ملک باید: قرائت کنتورهای گاز و یا برق را انجام دهید هرگونه خسارت به ملک را تعمیر کنید هر پست یا مکاتبات را از طریق Royal Mail تغییر دهید تمیز ، مرتب و پاک کردن ملک همه وسایل از جمله فرش ، اجاق گاز و آشغال را بردارید منبع تغذیه ، از جمله گرمایش را خاموش کنید تمام پنجره ها و درها را ببندید و ایمن کنید کلیدهای برگشت می توانید فرم زیر را تکمیل کنید تا به ما بگویید که قصد پایان دادن به اجاره خود را دارید. سپس با شما در تماس خواهیم بود.