گزارش GRAFFITI

آنرا گزارش کن

GRAFFITI REMOVAL

ما می خواهیم محله شما را تمیز و مرتب نگاه کنیم. با مشاهده نقاشی های دیواری در داخل و اطراف محله ، هنگام دیدن ، به ما کمک کنید تا این کار را انجام دهیم. سپس آن را حذف خواهیم کرد.