اکتبر 2019

دستور کار - صفحه برنامه مرجع LWE

ضمیمه A1 - دست کشیدن - از طریق خلاصه

پیوست B - بروزرسانی برنامه LWE (26 سپتامبر 2019)

پیوست C - گزارش تهیه (سپتامبر 2019)

پیوست E _ صفحه داشبورد نامه ها

پیوست F - ردیاب Voids - داشبورد

پیوست I - گزارش خانه باز باراندون پیاده (9 سپتامبر)

ضمیمه J - جدول زمانبندی کارگاه خانه و باز و اولویت بندی

پیوست L1 - جدول مقایسه آب گرم و گرم