اکتبر 2019

دستور کار - هیئت برنامه بازسازی LWE

ضمیمه A1 - ضربه - از طریق خلاصه

پیوست B - به‌روزرسانی برنامه LWE (26 سپتامبر 2019)

پیوست ج - گزارش تدارکات (سپتامبر 2019)

پیوست E - تابلوی داشبورد اجاره

ضمیمه F - Voids Tracker - Dashboard

ضمیمه J - جدول زمانی کارگاه خانه باز و اولویت بندی

پیوست L1 - جدول مقایسه گرمایش و آب گرم