ژانویه 2020

دستور کار - هیئت برنامه بازسازی LWE

ضمیمه اقدام 1 - مشاوره ویندوز

پیوست B - به‌روزرسانی تدارکات ژانویه 2020

ضمیمه C - LWE Refurbishment Finance Monitor

ضمیمه D1 - جدول زمانی کارگاه خانه باز و اولویت بندی

پیوست E1 - داشبورد خالی

پیوست F - سوئیچ خانه LancWestRefurb