ژانویه 2020

دستور کار - صفحه برنامه مرجع LWE

ضمیمه اقدام 1 - مشاوره ویندوز

پیوست B - به روز رسانی تدارکات ژانویه 2020

پیوست C - مانیتور مالی بازسازی LWE

ضمیمه D1 - جدول زمانبندی کارگاه های خانه آزاد و اولویت بندی

پیوست D3 - گزارش کارگاه طراحی مشترک دادگاه دیوان کامفورد

پیوست E1 - داشبورد Voids

ضمیمه F - سوئیچ صفحه اصلی LancWestRefurb