اکتبر 2020

دستور جلسه - جلسه هیئت برنامه | اکتبر 2020

پیوست ب - به روز رسانی برنامه و تدارکات | اکتبر 2020

پیوست ج - برنامه کلی | اکتبر 2020

پیوست G - Finance Monitor 2020-2021 | اکتبر 2020

پیوست I - ردیاب بازسازی داخلی و پایداری | اکتبر 2020

پیوست L - داشبورد توسعه جامعه | اکتبر 2020