جولای 2021

دستور کار جلسه هیئت برنامه | جولای 2021

پیوست ب - به روز رسانی برنامه و تدارکات | جولای 2021

گزارش ارزیابی تاثیر برابری 2020 | جولای 2021

به روز رسانی ثبت ریسک | جولای 2021

پیوست I - مانیتور مالی | جولای 2021

ضمیمه J - ردیاب نوسازی و کربن زدایی املاک | جولای 2021

پیوست ک - داشبورد توسعه جامعه | جولای 2021