اکتبر 2021

دستور کار جلسه هیئت برنامه | اکتبر 2021

پیوست ب - به روز رسانی برنامه و تدارکات | اکتبر 2021

پیوست F - شبکه حرارتی – بازخورد ساکنان | اکتبر 2021

پیوست ز - به روز رسانی مدیریت ریسک | اکتبر 2021

ضمیمه H - مانیتور مالی | اکتبر 2021

پیوست I - تامین مالی خانه های نوساز | اکتبر 2021

پیوست J - ردیاب نوسازی و کربن زدایی املاک | اکتبر 2021

پیوست K - Verity Close – به روز رسانی خانه کم انرژی | اکتبر 2021

ضمیمه L - توسعه جامعه و ارزش اجتماعی | اکتبر 2021