ژانویه 2022

دستور کار جلسه هیئت برنامه | ژانویه 2022

ضمیمه الف - صورتجلسه و اقدامات هیئت برنامه | ژانویه 2022

پیوست ب - به روز رسانی برنامه و تدارکات | ژانویه 2022

اسلایدهای C - به روز رسانی طرح تفصیلی | ژانویه 2022

پیوست د - ردیاب نوسازی و کربن زدایی املاک | ژانویه 2022

اسلایدهای F - به روز رسانی شبکه حرارتی | ژانویه 2022

ضمیمه اول - ناظر مالی و بودجه | ژانویه 2022

اسلاید J - به روز رسانی مدیریت ریسک | ژانویه 2022

پیوست ک - داشبورد توسعه جامعه | ژانویه 2022