آوریل 2022

دستور کار جلسه هیئت برنامه | آوریل 2022

ضمیمه الف - صورتجلسه و اقدامات هیئت برنامه | آوریل 2022

پیوست ب - به روز رسانی برنامه و تدارکات | آوریل 2022

اسلایدهای C - مروری بر برنامه تلفیقی | آوریل 2022

اسلایدهای D - طراحی دقیق و به روز رسانی هزینه ها | آوریل 2022

پیوست E - ردیاب نوسازی و کربن زدایی ملک | آوریل 2022

اسلایدهای F - به روز رسانی شبکه حرارتی Notting Dale | آوریل 2022

اسلایدهای G - به روز رسانی خالص صفر و پایداری | آوریل 2022

ضمیمه H - نظارت بر امور مالی و بودجه | آوریل 2022

اسلاید I - به روز رسانی مدیریت ریسک | آوریل 2022