اکتبر 2022

دستور کار هیئت برنامه نوسازی غرب لنکستر | اکتبر 2022

ضمیمه الف - صورتجلسه و اقدامات هیئت برنامه | اکتبر 2022

پیوست ب - به روز رسانی برنامه و تدارکات | اکتبر 2022

اسلایدهای C - برنامه کارشناسی ارشد و استراتژی تدارکات | اکتبر 2022

پیوست E - ردیاب نوسازی و کربن زدایی ملک | اکتبر 2022

اسلایدهای F - به روز رسانی شبکه حرارتی Notting Dale | اکتبر 2022

اسلایدهای G - به روز رسانی Net Zero & Sustainability | اکتبر 2022

پیوست H - نظارت بر امور مالی و بودجه | اکتبر 2022

اسلاید I - به روز رسانی مدیریت ریسک | اکتبر 2022

پیوست J - داشبورد توسعه جامعه | اکتبر 2022

Slides K - به روز رسانی توسعه جامعه و ارزش اجتماعی | اکتبر 2022