طبقه بندی کودکان برای کودکان

خانواده های خود را با کلاس های روزانه آنلاین PE از خانه مناسب و سالم نگه دارید.

برای انجام یک کلاس PE با مربی بدن سازی آنلاین ، جو ویکس ، هر روز صبح ساعت 9 صبح با فرزندان خود تنظیم کنید.