ساکن طراحی مشترک

شبکه حرارتی در لنکستر وست از طریق فرآیند طراحی مشترک ساکنان در حال ظهور است.

رزیدنت تاریخ های کلیدی را به صورت مشترک طراحی می کند

آگوست 2022 - برد شبکه Notting Dale Heat

جولای 2022 - لیست خرید منتشر شد

ژوئن 2022 - نتایج نمایش جاده ای شبکه حرارت تجدیدپذیر

رزیدنت رویدادهای مشترک طراحی

مارس/آوریل 2022 - استخدام اعضای هیئت مدیره شبکه حرارتی

بهار 2022 - طراحی مشترک مرکز انرژی محلی

فوریه 2022 - اولویت ها و انتخاب های در حال ظهور

فوریه 2021 - ایده های اولیه طراحی

بازسازی شما، انتخاب شما: گرمایش آینده و آب گرم