بانک جنوبی تماس می گیرد!

پر از سرگرمی، موسیقی، فواره، سرگرمی و مناظر دیدنی، برای سفر به Southbank به ما بپیوندید، در امتداد رودخانه پرسه بزنید و هر چیزی را که برای کشف وجود دارد بیابید.

با هم سوار اتوبوسی می شویم که از لندن می گذرد و به سمت ساوت بانک می رویم.

می توانید یک ساعت بپیوندید یا تمام روز بمانید!

اگر قصد دارید همراه باشید با آلانا با شماره 07812507689 یا Alana.mann@rbkc.gov.uk تماس بگیرید.
اکنون ثبت کن