نمایش جاده باز تهویه

ما یک رویداد در سراسر املاک داریم که پنجشنبه آینده در 2 مکان در سمت شرقی املاک برگزار می شود.

مکان: 1 لوور کلرندون و 19 خانه مورلند

زمان: 3.30 الی 19.00

این رویداد به ساکنان اجازه می دهد تا دو نمونه متفاوت از نحوه نصب تهویه، که به عنوان بخشی از بازسازی پیشنهاد شده است، در خانه خود ببینند. نوشیدنی در دسترس خواهد بود.